در دسترس

دکستروز انهیدروس

دکستروز انهیدروس به عنوان یک پرکننده، شیرین کننده و یک منبع کربوهیدرات، فواید کمکی و مغذی کلیدی را ارائه می دهد.

گلوکز یا دکستروز مونومر پلیمر نشاسته طبیعی است. این مونومر همچنین قند فیزیولوژیکی طبیعی در بدن انسان است.

از کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  از دکستروز انهیدروس به عنوان طیف وسیعی از محصولات برای پاسخگویی به نیازهای مختلف تولید کنندگان در دسترس است.

دکستروز انهیدروس می تواند برای قرص های بلعیدنی، قرص های جویدنی، قرص های جوشان و قنادی های دارویی مفید باشد.

به عنوان یک ماده کمکی، می توان از آن به عنوان پرکننده استفاده کرد. به عنوان یک ماده مغذی، منبع کربوهیدرات است.

فرمول شیمیایی محصول فوق C6H12O6 می باشد. این ماده دارای نقطه ذوب 146 درجه سانتی گراد ، دانسیته g/cm3 562/1 بوده و محلول در آب سرد می باشد.

این محصول دارای محتوای آب طبیعی کم در مقایسه با دکستروز مونوهیدرات است و در نتیجه پایداری عالی را ارائه می دهد. این یک کربوهیدرات قندی است که در اشکال مختلف دوز خوراکی هم در کاربردهای دارویی و هم در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.